מדיניות ונוהל החברה

1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
3. כל גולש / משתמש יכול ליהנות מהשירותים המוצעים באתר לאחר פתיחת חשבון / אזור אישיוהזנת פרטיו האישיים (שם, שם משתמש, סיסמה, טלפון, כתובת, דואר-אלקטרוני, וכו').
4. לאחר ההרשמה יקבל הגולש קוד כניסה לאתר לצורך זיהוי שבאמצעותו יוכל להיכנס כל פעם לאתר מחדש.
5. בהתאם להוראות השימוש אך ורק מתווכים בעלי רישיון תיווך בתוקף יכולים לפרסםנכסים באזור האישי של כל מתווך.
6. ידוע למשתמשים באתר כי הנכסים המפורסמים באתר האוס-מול הם בבלעדיות משרדי התיווך וכל עסקה תבוצע אך ורק דרך אותו משרד שבבעלתו נמצא הנכס המפורסם.
7. כניסה לאתר וייצרת קשר עם בעל הנכס ו/או המתווך המפרסם הופכת את המתווך שבבעלתו נמצא הנכס לגורם היעיל בקידום העסקה.
8. ידוע למשתמש באתר שבעת רכישת ו/או השכרת אחד הנכסים המוצעים באתר לכל הגולשים, יהיה חייב לשלם דמי תיווך למשרד שהנכס נמצא בבלעדיותו לפי דרישת המשרד וע"פ חוק תיווך מקרקעין.
9. הנכסים המפורסמים באתר לרבות התמונות, הסרטונים, והסיור הווירטואלי נכונים לאותו יום בו הנכס צולם. על כן, תכולת, מבנה וצורת הנכס יכולה להיות שונה במידה מסוימת מכפי שהנכס נראה במציאות.
10. תיאום הביקור בנכס המפורסם יעשה אך ורק דרך המתווך שבבעלותו נמצא הנכס אשר פועל לקידום העסקה באותו נכס.
11. יודגש כי כל הנכסים המפורסמים באתר הם בבלעדיות משרדי התיווך, כל עסקה עתידית שתתממש תהיה כרוכה בדמי תיווך לפי דרישת המשרד האחראי על הנכס, כל ניסיון לעקוף את המתווך יחייב את הרוכש בתשלום כנס גבוהה פי שלוש מדמי התיווך המוסכמים.
תשלום דרך האינטרנט
1. פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי משרדי תיווך ו/או מתווכים, הינו בתשלום בלבד, וכל פרסום כאמור שייעשה לא בתשלום יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.
2. התשלום מתבצע דרך האתר בכרטיס אשראי רגיל או דרך חשבוןPAYPAL .
3. החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.
4. תוכן אמצעי הפרסום יכלול את פרטי הנכס בלבד וכן את פרטי המתווך הספציפי שמטפל בנכס, המתווך מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.
5. המתווך ו/או משרד התווך ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום פרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר, כי החברה ו/או הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למתווך במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
6. ידוע ומוסכם על המתווך, כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור.
7. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למתווך בקשר עם שימושו באתר. המתווך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום שהוזמנו ע"י אותו מתווך, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תיידע את המתווך לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.

שירות סוכן חכם
1. שירות סוכן חכם המוצע לגולשים באתר מאפשר למשתמש לקבל באמצעות חשבון הפייסבוק או הדואר האלקטרוני (המייל שהגולש מזין בתוך החשבון שלו), הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות החיפוש אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשימוש באתר.
2. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות סוכן חכם באופן תקין, יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהפעלת או הפסקת שירות סוכן חכם ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה,על כן, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות סוכן חכם.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות סוכן חכם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
4. בכל מייל או קישור המתקבל אצל המשתמש תהיה אפשרות להפסיק את השירות של הסוכן החכם.

ביטול עסקאות
1. בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש.

מטרות השימוש בשירותי האתר
1. השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריות המשתמש בלבד.
2. מטרת האתר היא לקדם מכירת הנכס המפורסם ע"י הסוכן של אותו נכס, אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.
3. מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

אבטחת המידע ו/או אובדנו
1. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
2. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.

זמינותם של שירותי האתר
1. החברה איננה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות.
2. יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות.
3. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.
4. החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש או המתווך לפי העניין. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל להעניק למשתמשים באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

תחולת הדין וסמכות השיפוט
1. על השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
2. הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בחיפה.