תנאי שימוש באתר

כללי
1. ברוכים הבאים לאתר ( HOUSEMALL.CO.IL : "להלן האתר" ).
2. האתר מופעל ע"י חברת האוס מול (להלן: "החברה " ו/או "הנהלת האתר")
3. תנאי השימוש המפורטים כאן (להלן: "תנאי השימוש"), חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו במישרין או בעקיפין.
4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר בכל עת מבלי הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו את המשתמשים באתר מרגע עדכונם.
5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
6. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "תקנון השימוש"), (בתקון שימוש זה המילה "שימוש" על כל הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום האתר ו/או כל שימוש אחר באתר).
7. הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו נעשית בכפוף לקבלתך את תנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול בהתאם להם.
8. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
9. מטעמי נוחיות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל המשתמשים, איש ואישה כאחד.
10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש ותנאי השימוש הייעודים ו/או לכל מטרה אחרת.
הגבלת אחריותה של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר
1. שירותי האתר והנתונים המובאים בו ( להלן: "שירותי האתר"), מוצעים לך " AS IS" ללא אחריות "NO WARRANTY" , הנהלת האתר ו/או החברה איננה אחראיתלנכונותו של המידע ולליקויים והשגיאות העלולים ליפול בו.
2. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (להלן: "שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

3. מבלי לגרוע באמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו הנך מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
4. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש(בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכו').
5. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
6. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור ובתוך כל אנטנות סלולרכו'.
7. קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הנך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
8. כמו כן, באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו.
9. בקבלת תנאי שימוש אלו הנך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל נזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר
1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מכלול התוכן שבאתר (כולל שם החברה, עיצובו הגראפי, שכבות המידע על גבי הסרטונים, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, תמונות, קטעי ווידוא, מרכיביו הצורניים, המהותיים והתוכנה והסיורים הווירטואליים) הנן של החברה באופן בלעדי, למעט היכן שמצוין במפורש אחרת.
2. הנך מתחייב להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
3. מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר הינה באחריות המפרסם בלבד.
4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.
5. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
6. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, נאסר עליך השימוש לאסוף נתונים מהאתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים דוגמת crawlers, spiders, scrapers וכו'.
7. אינך רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו.
8. אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
9. מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמונה/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו
או .
10. הינך מתחייב שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
11. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
12. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר ו/או שמות המסחר ו/או בכל תוכן אחר המוצגים בדפי האתר.
שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות
1. החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים.
2. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
3. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות, חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
4. בנוסף משמשים קבצי ה-cookiesלזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.
5. יודגש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבציcookies במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.
6. החברה תנהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים בחברה ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
7. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי אתר האוס-מול, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהאוס-מול , לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8. מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך, להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי, לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר, התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך, למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים, להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
9. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
10. במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעביר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש.

11. יוגש כי ברגע שהמפרסם מסמן "נמכר" במודעה ו/או תעבור שנה מיום צילום הדירה , החברה זכאית למחוק את המודעה ו/או את התוכן שבה כולל את הסיור הוירטואלי ללא אישור המפרסם.
12. כשאתה מזין את פרטי הקשר הטלפוניים שלך הינך מתיר לחברה להעביר את פרטי הקשר וחיפוש הדירה שלך לגורמים שלישיים אשר מעוניינים לרכוש דירות.
13. הרינו להביא לידיעתך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך זכאי (בעצמך, על ידי בא כוחך או על ידי אפוטרופוסך), לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע. ככל שתמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.